تاهمیشه

ما هم دل می شکنیم ...بله آقا  ...کدام دل را می گویی؟؟!! ای بابا این را که همین چند دقیقه ی پیش شکستم ...ولی باشد ...

و من با خودم می گویم عجب شغلی ...پول می گیرند و دل می شکنند ولی مثل اینکه در این دنیای بی کاری مردم مجانی هم دل می شکنند که کاری داشته باشند ....شغل عجیبی ست سر مایه اش هم برای راه اندازی یک دل سنگ است و بس ....

هر روز و هر دقیقه هزاران اشک ریخته می شود برای دل ها ....

یبایید در مصرف اشک صرفه جویی کنیم !!!

 

..

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/٩ساعت | دست خط ()      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت