تاهمیشه

نمایش تمام میشود،هرکدام با تمام خلوص از پدر و مادر و معلم خود

تشکر میکنند...

یکی بلند میشود،میگوید:از پدر و مادرم ممنونم که زحمت بسیاری برایم

کشیدند و هزینهی رفت و آمدم را پرداختند...

همه میخندند(شاید به صداقتش)

خودش خوشحال است،حس میکند دینش را ادا کرده...

مادرش سرخ میشود!از خنده ها خجالت میکشد یا از صداقت فرزندش؟!!

نمیدانم!

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ساعت | دست خط ()      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت